Obchodní podmínky:
Tvorba webových stránek

Obchodní podmínky pro službu Tvorba webových stránek platné od 24. 7. 2017 ve vztahu mezi zákazníkem a dodavatelem: Pavel Trávníček (IČ: 724 72 936), U Párníků 698/10, 196 00 Praha 9 – Čakovice.

Profesionální webové stránky

1. Vymezení pojmů

1.1.
Webové stránky jsou dokumenty distribuované prostřednictvím služby World Wide Web po celém internetu, které je možné prostřednictvím webových prohlížečů zobrazit na monitoru počítače či displeji mobilního přístroje. Webové stránky tvoří hypertextové soubory složené z textů, multimediálních dat (obrázků, videa), odkazů, skriptů a dalších komponent.

1.2.
Doména je slovní označení adresy místa na serveru, kde je webová stránka uložena. Doména (nejčastěji druhého řádu) je poskytována každému zákazníkovi, který poskytne dostatečnou součinnost pro její vybrání, jako doplněk k webovým stránkám. Doménu k Webovým stránkám registruje podle požadavku zákazníka Dodavatel jménem zákazníka.

1.3.
Webhosting je pronájem diskového prostoru na serveru se stálým připojením k internetu.

1.4.
E-maily pod doménou je zřízení e-mailových schránek v souvislosti s registrovanou doménou (část za zavináčem) podle přání zákazníka.

 

2. Tvorbou a provozem webových stránek se rozumí

2.1.
Výroba webových stránek pro Zákazníka o velikosti a rozsahu podle konkrétního zadání. Vytvoření webové stránky zahrnuje tvorbu responzivní grafické šablony pro redakční systém, instalaci redakčního systému (CMS), případnou úpravu textových a grafických podkladů zákazníka, vložení tohoto obsahu do redakčního systému a základní optimalizace pro vyhledávače (SEO), není-li se zákazníkem dohodnuto jinak. Dostupnost webových stránek je ověřována a testována dodavatelem v nejčastěji používaných prohlížečích (tj. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge a Safari) k datu jejich spuštění. Dodavatel negarantuje správnou funkčnost webových stránek v minoritních a zastaralých verzích internetových prohlížečů. Stejně tak neodpovídá za správnou funkčnost webových stránek ve verzích nejčastěji používaných prohlížečů vydaných po spuštění webu, pokud není se zákazníkem dohodnuto jinak.

2.2.
Zveřejnění a aktivace webových stránek na vybrané doméně. Pokud si zákazník žádnou doménu pro své webové stránky nevybere, vyhrazuje si Dodavatel ponechat stránky na doméně určené pro náhled Zákazníkovi.

2.3.
Provoz Webových stránek zahrnuje zajištění webhostingu pro Webové stránky, případnou úhradu poplatků za provoz domény 2. řádu, či analytického nástroje dostupného přes webové rozhraní. Pro provoz Webových stránek lze využít i webhosting Zákazníka, splňuje-li kritéria nezbytná pro provoz redakčního systému.

 

3. Poskytnutí součinnosti

3.1.
Pro vytvoření Internetových stránek je Zákazník povinen poskytnout podklady a nezbytnou součinnost do 10 pracovních dnů od potvrzení objednávky služeb. V opačném případě objednávka pozbývá své platnosti.

3.2.
Po vytvoření webových stánek je Zákazník na tuto skutečnost upozorněn formou e-mailu, který je zaslán na adresu, ze které bylo doručeno potvrzení objednávky. Ve lhůtě 5 pracovních dnů od tohoto upozornění je zákazník povinen vyjádřit se k převzetí zhotoveného díla nebo vyjádřit připomínky k jeho změně. Pokud v této lhůtě výslovně neprojeví souhlas, je Dodavatel oprávněn požadovat na Zákazníkovi náhradu vynaložených nákladů ve výši ceny výroby webových stránek.

 

4. Obsah webových stánek

4.1.
Zákazník je povinen uvádět v rámci své internetové stránky takové údaje, které nepoškozují a ani nemohou poškodit práva a zájmy třetích osob. V případě komerčních prezentací Zákazník tímto prohlašuje, že má oprávnění prodávat nebo poskytovat inzerované výrobky nebo služby, a že je oprávněn užívat kontakty a další údaje předané Dodavateli v rámci poskytování služby. Zákazník se zavazuje na žádost Dodavatele doložit tato svá oprávnění.

4.2.
V případě, že Zákazník použije na své webové stránce fotografické, grafické nebo textové podklady, které jsou chráněny podle právních předpisů upravujících ochranu duševního vlastnictví, zejména dle autorského zákona nebo zákona o ochranných známkách, je Zákazník povinen použít pouze takové fotografické, grafické a textové podklady pro inzerci, u nichž je vlastníkem autorských nebo jiných obdobných práv k duševnímu vlastnictví nebo u nichž má oprávnění od autora či vlastníka práv k duševnímu vlastnictví k jejich užití a šíření v rámci internetu. Výše uvedené platí i v případě užití písemností osobní povahy, podobizen, obrazových projevů, snímků a zvukových záznamů týkajících se třetí osoby nebo projevů její osobní povahy.

4.3.
Zákazník odpovídá Dodavateli za škodu, která mu vznikla porušením tohoto článku.

 

5. Platba za poskytnuté služby

5.1.
Vyúčtování za tvorbu webových stránek formou vystavení faktury probíhá zpravidla až po jejich dokončení a spuštění na Zákazníkem vybrané doméně (viz body 2.1. a 2.2.) případně v okamžiku, kdy Dodavatel považuje webové stránky za dokončení (viz bod 3.2.).

5.2.
Dodavatel si vyhrazuje právo požadovat po Zákazníkovi uhrazení zálohy za tvorbu webových stránek ještě před zahájením všech prací. Záloha může být požadována až ve 100% výši dohodnuté ceny dle objednávky. Záloha ve výši 100% dohodnuté ceny bude Dodavatelem vyžadována vždy před uvedením webových stránek do provozu na webhostingu Zákazníka.

5.3.
Vyúčtování formou faktury za Provoz webových stránek (viz bod 2.3.) je vystavováno dle povahy služby s ročním nebo měsíčním předstihem. Předčasným ukončením služeb nevzniká Zákazníkovi nárok na vrácení předem provedených úhrad za tyto služby, a to ani v jejich poměrné části.

5.4.
Veškerá vystavená vyúčtování (faktury) jsou splatná ve lhůtě 10 dní. Platbu je možné provést bankovním převodem na číslo účtu uvedeném na faktuře s uvedením příslušného variabilního symbolu.

5.5.
Při zpožděné úhradě vyúčtování (faktury) je Dodavatel oprávněn po Zákazníkovi požadovat smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky za každý den prodlení.

5.6.
V případě, že nedojde k včasné úhradě vyúčtování (faktury) dle bodu 5.1., Dodavatel si vyhrazuje právo vytvořené webové stránky odpojit z provozu. Za nové zprovoznění služeb bude pak po Zákazníkovi vyžadována smluvní pokuta ve výši 1 000,- Kč. Nebude-li vyúčtování (faktura) uhrazena ani ve lhůtě 30 dní po uplynutí data splatnosti, vyhrazuje si Dodavatel předat pohledávku k soudnímu vymáhání. Za veškeré úkony související s předáním pohledávky k soudnímu vymáhání bude Zákazníkovi ze strany Dodavatele naúčtována předem pokuta v hodnotě 30% celkové ceny hodnoty zakázky, minimálně však 3 000,- Kč bez DPH.

5.7.
V případě, že nedojde k včasné úhradě vyúčtování (faktury) dle bodu 5.3., Dodavatel si vyhrazuje právo vytvořené webové stránky odpojit z provozu, případně nechat propadnout registrovanou doménu. V případě obnovení webhostingu po jeho odpojení si vyhrazuje Dodavatel požadovat pokutu ve výši 1 000 Kč bez DPH. Po případném propadnutí domény Zákazník nemůže po Dodavateli vyžadovat její opětovnou registraci.

 

6. Poskytnutí součinnosti a odpovědnost za vady

6.1.
Zákazník je povinen prohlédnout webové stránky nejpozději do 30 dnů ode dne jejich předání a využít svého práva z vad díla (pokud by takové vady byly shledány) bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy tyto vady shledá.