Obchodní podmínky:
Webhostingové služby

Obchodní podmínky pro službu Webhosting platné od 5. 11. 2015 ve vztahu mezi zákazníkem a dodavatelem: Pavel Trávníček (IČ: 724 72 936), U Párníků 698/10, 196 00 Praha 9 – Čakovice.

Profesionální webové stránky

1. Vymezení pojmů

1.1.
Webhosting: služba zajištující provoz www stránek, dynamických internetových aplikací a elektronické pošty pro zvolené doménové jméno prostřednictvím sdílených prostředků poskytovatele (serverů, routerů a dalších technologických zařízení poskytovatele).

1.2.
Server: systém technických a softwarových prostředků poskytovatele pomocí kterého jsou poskytovány služby zákazníkovi. Server je připojen do sítě internet.

1.3.
HW (hardware): veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače nebo serveru.

1.4.
SW (software): sada všech počítačových programů používaných v počítači nebo na serveru.

1.5.
Sít internet: je nehomogenní prostředí technologických prostředků poskytovatele a technologických prostředků třetích stran.

1.6.
Sdílený pronájem prostředků poskytovatele, technologické prostředky poskytovatele: jedná se o pronájem hardwarových a softwarových prostředků poskytovatele zákazníkovi. Pronajímané prostředky jsou sdíleny mezi více zákazníky poskytovatele.

1.7.
Vyhrazený pronájem prostředků poskytovatele: jedná se o výhradní pronájem hardwarových a softwarových prostředků poskytovatele zákazníkovi. Výhradním pronájmem se rozumí pronájem, který není sdílen s dalšími zákazníky.

1.8.
Doménové jméno (doména): jedná se o jmenný název, který poskytuje správce doménových jmen vlastníkovi doménového jména.

1.9.
Provoz doménového jména (provoz domény): zahrnuje provoz primárních a sekundárních DNS serverů, které spravují informace potřebné pro provoz doménového jména.

1.10.
Hlavní doména: doména, pro kterou je objednán webhostingový program. Každý webhostingový program může mít pouze jednu hlavní doménu.

1.11.
Alias doména: jedná se o doménové jméno, které je přidruženo k hlavní doméně. Pro alias doménu musí platit, že se zobrazí stejný obsah stránek jako pro hlavní doménu. Alias doména může být buď přesměrována na hlavní doménu nebo směřována do webhostingového prostoru hlavní domény. Pro oba případy musí být splněna podmínka zobrazování stejného obsahu.

 

2. Práva a povinnosti zákazníka

2.1.
Práva využívat prostředky poskytovatele vznikají zákazníkovi po uhrazení příslušných poplatků na dobu jednoho roku, případně se prodlužují po uhrazení příslušných udržovacích poplatků na dobu jednoho roku.

2.2.
Práva a povinnosti zákazníka vymezené těmito obchodními podmínkami se vztahují na zákazníka a všechny osoby, kterým umožní zákazník přístup k prostředkům poskytovatele prostřednictvím svých uživatelských účtů a hesel. Zákazník může sdělit přístupová jména a hesla k uživatelským účtům třetí osobě pouze v případě, že je tato situace nezbytně nutná pro využívání služeb poskytovatele zákazníkem.

2.3.
Poskytovatel umožní využití svých technologických prostředků výhradně pro provoz dat spojených s doménovým jménem objednavatele.

2.4.
Zákazník má právo využívat služeb virtuálního webového serveru pro provoz statických a dynamických internetových stránek zákazníka. Rozsah poskytovaných služeb je dán objednáním vybraného webhostingového programu. Obsah služeb v rámci jednotlivých webhostingových programů je uveden na stránkách https://smart-websites.cz.

2.5.
Zákazník má právo využívat služeb elektronické pošty a to jak pro příjem, tak i odesílání zpráv.

2.6.
Zákazník nesmí využívat technologické prostředky poskytovatele pro rozesílání nevyžádané pošty, označované také jako SPAM.

2.7.
Zákazník může využívat technologických prostředků poskytovatele vztahujících se k poskytované službě neomezeně. Míra využití prostředků poskytovatele zákazníkem může být ze strany poskytovatele jednostranně omezena nebo pozastavena v případě, že využití těchto prostředků překročí míru obvyklou pro využívání těchto prostředků.

2.8.
Zákazník si je vědom, že služba je využívána na sdílených prostředcích poskytovatele a proto nemůže být veškerá kapacita prostředků poskytovatele využívaná zákazníkem.

2.9.
Zákazník nesmí využívat sdílené prostředky poskytovatele takovým způsobem, který by vedl k omezení práv dalších zákazníků poskytovatele, případně k omezení samotného poskytovatele.

2.10.
Zákazník je zodpovědný za funkčnost umístěných skriptů. Zákazník nesmí v rámci webhostingu na technologických prostředcích poskytovatele provozovat skripty, které nadměrně zatěžují prostředky poskytovatele a dále skripty, které se snaží o narušení bezpečnosti prostředků poskytovatele a dat ostatních zákazníků poskytovatele.

2.11.
V případě, že poskytovatel upozorní zákazníka prostřednictvím e-mailu zákazníka na skripty, které nadměrně zatěžují nebo jsou hrozbou pro bezpečnost technologických prostředků poskytovatele, je zákazník povinen provést nápravu nebo odstranění těchto skriptů. Náprava nebo odstranění skriptů musí být provedeno neprodleně, nejpozději však do 24hodin po doručení e-mailové zprávy obsahující upozornění na server, kde je umístěna e-mail schránka objednavatele.

2.12.
Zákazník nesmí využívat prostředky poskytovatele pro šíření obsahu, který je v rozporu s platnými zákony ČR, EU případně státu zákazníka nebo dobrými mravy.

2.13.
Zákazník nesmí využívat prostředky poskytovatele následujícím způsobem:

  • k provozování chatů (komunikace více uživatelů v reálném čase),
  • pro provozování on-line her,
  • download serverů,
  • warez, gamez, crack serverů,
  • serverů s erotickým obsahem,
  • fotogalerií, které nejsou určeny výhradně pro potřeby objednavatele,
  • ukládání velkých souborů a umožnit stahování těchto souborů třetím osobám,
  • využívat FTP prostor serveru pro uložení nadměrného množství dat, které nejsou součástí provozované webové prezentace nebo používat tento prostor pro výměnu souborů s třetími osobami,
  • provozovat webovou prezentaci, která obsahuje nadměrné množství multimediálních souborů (mp3, avi, mpeg, wmv, atd…).

2.14.
Zákazník nesmí využívat technologické prostředky poskytovatele k šíření informací poškozujících poskytovatele.

2.15.
Zákazník je povinen při objednání webhostingových služeb uvést pravdivé údaje, které budou poskytovatelem využity pro fakturaci, případně objednání služeb u třetích osob.

2.16.
Zákazník je povinen udržovat v tajnosti přístupová jména a hesla k uživatelským účtům. Tuto povinnost přebírá i za osoby, kterým tyto údaje sdělí.

2.17.
Zákazník je povinen neprodleně poskytovateli sdělit veškeré změny v kontaktních údajích zákazníka.

2.18.
Zákazník si je vědom, že zodpovídá za úmyslné i neúmyslné škody na prostředcích poskytovatele. Zákazník zároveň zodpovídá za úmyslné i neúmyslné škody osob, kterým sdělil přístupové údaje k uživatelským účtům umístěných na prostředcích poskytovatele nebo osobám, které se k těmto údajům dostaly zaviněním objednavatele. Poskytovatel má právo na objednavateli žádat náhradu škody včetně ušlého zisku.

2.19.
Zákazník bere na vědomí, že poskytované služby jsou svým zaměřením určeny převážně pro přenos dat do sítě NIX. Zákazníkovi, u jehož služeb přenos dat mimo ČR výrazně převyšuje přenos dat do sítě NIX nebo několikanásobně převyšuje průměrný přenos dat běžný pro poskytované služby, může být poplatek za měsíční přenos dat mimo ČR poskytovatelem zpětně vyúčtován. Jestliže uživatel předpokládá větší míru přenosu dat, je povinen tuto skutečnost předem oznámit poskytovateli a vyčkat ne jeho stanovisko.

 

3. Práva a povinnosti poskytovatele

3.1.
Poskytovatel je povinen zajistit provoz svých technologických prostředků, které objednavatel využívá v rámci webhostingu. Výjimku z této povinnosti tvoří situace, které nemohou být ovlivněny poskytovatelem a nelze jim předcházet. Mezi tyto situace může patřit výpadek prostředků poskytovatele připojení k internetu, výpadek elektrického proudu, zásah vyšší moci, apod. nebo úkony nezbytné k zajištění provozu technologických zařízení poskytovatele (údržba hardware, aktualizace a konfigurace software).

3.2.
Poskytovatel je povinen zajišťovat správu svých technologických prostředků. Z důvodu plnění této povinnosti může poskytovatel provést odstavení nebo omezení poskytovaných služeb. V případě, že se jedná o plánované omezení nebo odstavení poskytovaných služeb je povinen poskytovatel provést předem oznámení této skutečnosti na stránkách https://smart-websites.cz a to nejpozději 24hod. před plánovaným omezením nebo odstávkou poskytovaných služeb.

3.3.
Poskytovatel je povinen vynaložit maximální úsilí k ochraně svých technologických prostředků a dat uživatelů před zásahem třetí stranou.

3.4.
Na technologických prostředcích poskytovatele může docházet k výpadkům, dočasnému omezení nebo pozastavení poskytovaných služeb. Poskytovatel vyvine maximální úsilí k tomu, aby k takovýmto výpadkům nedocházelo.

3.5.
Zákazník bere na vědomí, že i přes maximální úsilí poskytovatele může dojít k trvalé ztrátě uložených dat objednavatele. I přesto, že poskytovatel provádí pravidelné zálohování dat objednavatele, bere zákazník na vědomí, že musí provádět samostatně zálohu svých dat na své náklady.

3.6.
Poskytovatel má právo jednostranně omezit nebo znemožnit využívání svých technologických prostředků zákazníkem v případech, kdy svým využíváním technologických prostředků poskytovatele by mohl zákazník omezit nebo poškodit ostatní zákazníky poskytovatele. A dále v případě porušení povinností objednavatele uvedených zejména v bodech 2.3, 2.6, 2.9, 2.10 až 2.14.. Poskytovatel může provést znemožnění využívání svých technologických prostředků objednavatele bez předchozího upozornění.

3.7.
Poskytovatel nenese odpovědnost za případné škody nebo ušlý zisk objednavatele v souvislosti s používáním služeb poskytovatele.

3.8.
Poskytovatel je oprávněn v případě potřeby přistoupit ke změně IP adres serverů. Tyto změny musí poskytovatel oznámit na stránkách https://smart-websites.cz nejpozději 14 dnů před plánovanou změnou IP adres.

3.9.
Poskytovatel má právo provádět automatickou analýzu e-mail zpráv pro detekci spamu a virů. V případě, že je e-mail zpráva označena jako spam je do předmětu zprávy vložena informace o tom, že daná zpráva byla označena jako spam. E-mail zpráva, která je ohodnocena jako spam se skóre větším než 9 nebo je zjištěno, že obsahuje vir, není doručena, ale její doručení je odmítnuto. Ohodnocení e-mail zprávy se řídí pravidly programu SpamAssassin.

 

4. Ochrana dat

4.1.
Poskytovatel i zákazník jsou zavázáni považovat veškeré údaje související s poskytováním služby za důvěrné, které nesmějí být zpřístupněny třetí osobě.

4.2.
Zákazník může přijmout opatření k ochraně a utajení svých dat. Musí to však učinit způsobem kompatibilním s technologickými prostředky poskytovatele.

4.3.
Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené zákazníkovi v důsledku výpadku sítě internet, opožděného dodání či poškození dat během přenosu.

 

5. Odpovědnost poskytovatele za vady služeb

5.1.
Reklamaci poskytované služby může objednavatel uplatnit e-mailem zaslaným na adresu [email protected].

5.2.
Zákazník bere na vědomí, že poskytované služby nejsou určeny pro použití v situacích, kdy může dojít ke vzniku větších nebo závažných škod. Poskytovatel v takovémto případě nenese odpovědnost za případnou vzniklou škodu.

5.3.
V případě vzniku škod na straně zákazníka v souvislosti s odpovědnosti poskytovatele za vady poskytovaných služeb, si smluvní strany dohodly omezení náhrady případné škody tak, že maximální výše náhrady škody je 100 Kč (slovy: jednostokorunčeských) včetně ušlého zisku.

 

6. Platba za poskytnuté služby

6.1.
Ceny za sjednané služby jsou cenami smluvními podle zákona č. 526/90 Sb. Podkladem pro ně je platný ceník poskytovatele. Ceník služeb je dostupný na stránkách https://smart-websites.cz.

6.2.
Ceny za sjednané služby jsou fakturovány jednou ročně formou daňového dokladu / faktury. Faktura je zasílána prostřednictvím e-mailu na kontaktní nebo fakturační e-mail zákazníka. Na základě uhrazení faktury je provedena aktivace nebo prodloužení fakturovaných služeb.

6.3.
Zákazník je povinen uhradit všechny závazky v termínu splatnosti. Termín splatnosti se má na mysli den připsání příslušné částky na účet poskytovatele.

6.4.
V případě neuhrazení výzvy k platbě je poskytovatel oprávněn přerušit poskytování služeb objednavateli a to bez předchozího upozornění.

 

7. Závěrečná ustanovení

7.1.
Smlouva je účinná ode dne aktivace služeb. Uzavírá se na dobu neurčitou. Platnost smlouvy je možné ukončit výpovědí bez udání důvodů oběma smluvními stranami. Výpověď musí být zaslána na kontaktní e-mail adresu druhé strany. V případě výpovědi zákazníka musí být výpověď doručena 30 dní před ukončení poskytovaných služeb. V případě závažného porušení povinností zúčastněných stran lze podat výpověď služeb okamžitě.

7.2.
V případě, že je služba vypovězena ze strany poskytovatele, má zákazník právo na vrácení poměrné části poplatku za objednané služby za nevyužité období. Nárok na vrácení poměrné části poplatku za objednané služby zaniká v případě závažného porušení povinnosti zákazníka, které jsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách.

7.3.
V případě, že je služba vypovězena ze strany zákazníka, nemá zákazník nárok na vrácení poměrné části z poplatku za objednané služby za nevyužité období.

7.4.
V případě ukončení smluvního vztahu může poskytovatel provést odstranění dat objednavatele nejdříve jeden týden po ukončení smluvního vztahu. Poskytovatel není povinen předem upozornit objednavatele, že dojde k odstranění dat objednavatele.

7.5.
Případné odchylky od těchto všeobecných obchodních podmínek, pokud budou mezi poskytovatelem a objednavatelem sjednány, musí mít písemnou oboustranně podepsanou formu.